1. نفوذ اندیشه‌های بیگانه، 2. تجددگرایی افراطی، 3. ناتمام گذاشتن، 4. رخنه فرصت‌طلبان، 5. ابهام طرحهای آینده، 6. آفت از نوع معنی و تغییر جهت دادن اندیشه‌ها و نیتها.  در خصوص آفت اول باید گفت اندیشه‌های بیگانه از دو طریق نفوذ می‌کنند: یکی از طریق دشمنان و دیگر از طریق دوستان و پیروان. دشمنان از راه تحریف اندیشه‌های اصیل مکتبی که نهضت اسلامی بر پایه آن استوار شده و نیز تزریق اندیشه‌های بیگانه که با روح آن مکتب مغایر است، تلاش می‌کنند نهضت را از پشتوانه فکری خود محروم سازند. دوستان نیز گاهی به علت ناآشنایی با مکتب، مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه‌های بیگانه می‌شوند و آگاهانه یا ناآگاهانه آن نظریات را رنگ مکتب می‌دهند و عرضه می‌نمایند.

 برای توضیح بیشتر به کتاب «نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر»، ص 91-102 مراجعه نمایید.