1. نفوذ اندیشه‌های بیگانه،

2. تجددگرایی افراطی،

3. ناتمام گذاشتن،

4. رخنه فرصت‌طلبان،

5. ابهام طرحهای آینده،

6. آفت از نوع معنی و تغییر جهت دادن اندیشه‌ها و نیتها.

 برای توضیح بیشتر به کتاب «نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر»، ص 91-102 مراجعه نمایید.