اسلام، تئوری یا نقشه راه؟ 

 

اسلام نظیر یک تئوری که یک فیلسوف در گوشه اتاق یا زیر کرسی گفته باشد و کسی را به خود نپذیرد نیست. اسلام یک نقشه سازمان اجتماعی است که حداکثر کوشش را برای اجرا و پیاده کردن این نقشه به کار می‌برد.

📝 یادداشتهای استاد مطهری، ج 1 / ص 87