نشانی:

قم، خیابان ارم

تلفن:

02537731522

02537747314

دورنگار:

02537747314

ایمیل:

nashr.sadra2@gmail.com

ساعت کاری:

 8:30 تا 13  ,   17 تا 20

مدیر فروش:

جناب آقای جوان

نقشه