نشانی:

قم، مجتمع ناشران

تلفن:

02537847595

02537847595

دورنگار:

02537847595

ایمیل:

nashr.sadra2@gmail.com

ساعت کاری:

 11 تا 13  , 18 تا 20

مدیر فروش:

جناب آقای بحرانی

نقشه