دکتر مجتبی مطهری؛ فرزند استاد: پدر استاد بسيار شجاع بودند و موقعی که رضاخان به فريمان آمده بود، ايشان به ديدنش نمی‌­روند. به رضاخان می‌گويند حاج شيخ نمی‌آيد، می‌گويد من به ديدنش می‌روم، و می‌رود و زنبوری زهری او را می‌گزد به طوری که تب می‌کند. رضاخان ديگر جرئت نمی‌کند به فريمان بيايد 

 


منبع:- استاد مطهری از نگاه خانواده، تهران: انتشارات صدرا، 1388، ص 19.